วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

เผยแพร่ผลงาน วิชา คณิตศาสตร์

เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

โดยนาง พิสมัย   พัฒนพงษ์
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก


กิตติกรรมประกาศ
รายงานการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้โดยบรรลุตามความมุ่งหมายของการพัฒนาสืบเนื่องมาจากความอนุเคราะห์ของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาเสียสละเวลาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง ความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ ของชุดฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกพัฒนาทักษะ ซึ่งประกอบด้วย ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายยุทธ จริยา ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐิ์ นายสุวิทย์ คลังน้ำคู้ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม

(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) และนางอำพัน สร้อยมุข ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดแหลโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับความกรุณาครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน

พุทธชินราชพิทยา นางจันทร์ปภา ทิมโต ครูชำนาญการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้รายงานการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะฉบับนี้

มีคุณค่าครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพจนกระทั่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงสอดคล้องกันต่อไป


พิสมัย พัฒนพงษ์


บทคัดย่อ

ชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

วัดแหลมโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ปีการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้รายงานได้ดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองใช้ระยะเวลาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.43/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการเรียนในระดับมาก ( = 4.48 , S.D.= 0.21)

ตัวอย่างชุดฝึกพัฒนาทักษะ